Ettårig deltidsutdannelse i coaching og selvledelse

Bli coach ved

Coaching by heart

akademiet

Våre priser

Utdannelse og kurs

Søknadskjema

Utdannelse og kurs

Studentoversikt

Utdannelse og kurs

Innhold og forventet arbeidsmengde

Coaching og selvledelse er et deltidsstudium som gjør det mulig å kombinere med andre studier og jobb. Studieløpet er ett år og forventet arbeidsmengde er 900 timer fordelt på 4 emner. Grunnkurs 1-3 og sertifisering. 

Grunnleggende ferdigheter

200 timer

 • Kunsten å lytte
 • Kunsten å stille spørsmål

I grunnkurs 1 får studenten innføring i aktiv lytting og ulike tilnærminger til å stille gode spørsmål. Disse grunnleggende ferdighetene i coaching øves i studiegrupper og danner et erfaringsbasert grunnlag for dypere forståelse og praktisk utøvelse av hva som kreves for å bli en god coach.

Prosessledelse

200 timer

 • Kunsten å sette i perspektiv 1
 • Kunsten å sette i perspektiv 1
 • Sannhet, retning og valg

I grunnkurs 2 leder vi studentene gjennom personlige prosesser som gir dem erfaringsbaserte forutsetninger for senere å kunne lede klienter gjennom de samme prosessene. Vi går gjennom ulike former for perspektivendring. Videre finner studentene sine egne sannheter, behov og verdier som gir dem retning for videre arbeid.

Selvledelse, vekst og videre utvikling

200 timer

 • Kunsten å lede endring 1
 • Kunsten å lede endring 2
 • Å lede grupper

I grunnkurs 3 tar vi utgangspunkt i innsiktene og erfaringen fra emne 2 til å stake ut en positivt rettet kurs. Vi gir studentene redskaper for å arbeide med motstand, utfordringer og gamle mønstre for å kunne forstå aktiv selvledelse. Vi gjennomgår også enkle prinsipper for å jobbe med grupper samt at studentene praktiserer gruppeledelse.

Grunnkurs 4 - Serifisering

300 timer

 • Etiske retningslinjer og standarder for coaching (ICF)
 • Lover og regler
 • Coachens rolle
 • Sertifisering/eksamen

I grunnkurs 4 introduserer vi et teoretisk rammeverk og repeterer tidligere emner i lys av dette. Vi går også gjennom lover, regler og rollen som coach i lys av International Coach Federation (ICF) standarden, HMS og etiske retningslinjer.

Under hele forløpet har studentene eksterne klienter de øver seg på.

Viktig informasjon om sertifisering

Sertifisering er ikke inkludert i prisen for utdannelsen, og må kjøpes separat. Dette er for de av dere som tar utdannelsen for å jobbe som coach eller ønsker et kvalitetsstempel på utdannelsen i forhold til jobb/karriere. Det er også krav til sertifisering dersom dere skal kunne bruke tittelen Coaching by Heart coach.

De som tar utdannelsen for sin egen personlig utvikling trenger ikke å ta sertifiseringen. 

Opptaks krav og oppstart av studiet

For opptak til utdannelsen Coaching og selvledelse kreves fullført og bestått videregående opplæring med generell studiekompetanse eller yrkesfaglig studieretning med eller uten fagbrev/svennebrev. Søkere som er 23 år eller eldre kan tas opp på grunnlag av tilsvarende realkompetanse.

Opptak gjøres av en opptaksnemnd bestående av daglig leder, faglig ansvarlig og kontaktlærere. Vi gjennomfører en opptakssamtale og gjennomgår søknaden.

Eventuelle tidligere studier av samme eller liknende karakter kan bli godkjent som deler av utdannelsen og gir mulighet for senere oppstart. Da kan du kjøpe kursene du mangler for å fullføre en komplett coachutdannelse hos oss. 

Daglig leder, faglig ansvarlig og kontaktlærere vurderer om du er kandidat for innpass.  

Du kan kjøpe alle Grunnkurs hver for seg, men de bygger på hverandre. Med mindre du har fått godkjent innpass av lignende eller tidligere studier, må du følge Grunnkursene i riktig rekkefølge.

Vi har de samme søknadsfristene hvert år. Ta kontakt med oss dersom du ønsker å begynne men søknadsfristen har utgått.

Ettårig coachutdannelse - Coaching og selvledelse

1 september

Grunnkurs 1

1 september

Grunnkurs 2

1 november

Grunnkurs 3

1 februar

Sertifisering

1 mai

Studiemål og faglig kompetanse

Studiet retter seg til personer som ønsker å utdanne seg til coach spesielt innen personlig utvikling og livsmestring, men også innen coaching for offentlig og privat sektor.

Yrkesutøvere som kan ha spesielt nytte av utdannelsen er personer med lederansvar, personalansvar og veilederansvar. Det er også mulig å ta utdannelsen kun for egen personlig utvikling.

Studiet Coaching og selvledelse vil gi deg en faglig og personlig utvikling som også kan integreres i andre arbeidssituasjoner og bransjer foruten coaching, eller familiære og sosiale relasjoner.

Coaching og selvledelse er første del av et toårig forløp som vil gjøre deg i stand til å jobbe som coach. Andre del, Kommunikasjon og livsmestring, vil starte i løpet av 2022.

Som student lærer du blant annet gode verktøy for å mestre stress, bli tryggere på deg selv og ta gode valg. Vi legger stor vekt på grunnleggende ferdigheter innen coaching som aktiv lytting, gode spørsmål, perspektivering og kommunikasjon samt støtte klienter i valgsituasjoner og vanskelige livssituasjoner.

Dette studiet er først og fremst en praktisk utdannelse som gir konkrete ferdigheter i coaching, men som en del av studie inngår også noe teori og kunnskap om den historiske utviklingen innen coaching som fagfelt.

Vi går igjennom ulike retninger og tilnærminger til coaching samt påvirkning fra nærliggende fagfelt som positiv psykologi, kognitiv terapi, filosofisk praksis, veiledning, løsningsorientert terapi m.m.

Studiet inneholder mangfoldige tilnærminger tilpasset ulike situasjoner. For eksempel i valgsituasjoner hjelper vi klienten med å rydde i tankene, kjenne etter hva som føles riktig, sjekke om dette stemmer med klientens verdier og undersøke om valget er realistisk og praktisk mulig.

For å bearbeide motstand jobber vi gjennom prosesscoaching der vi oppmuntrer klienten til å lytte til kroppen og følelsene for å få med hele mennesket på veien videre.

I Coaching by Heart jobber vi fra hjertet, det vil si fra et empatisk ståsted. Vi oppmuntrer våre klienter til å finne sin sannhet og sine dypere behov og verdier. Dette er så utgangspunktet for at klienten setter seg konkrete mål og legger en plan med konkrete delmål. Vi følger opp prosessen helt frem.

Undervisningsopplegg

Utdanningen begynner hvert år med en oppstartshelg hvor studentene møtes fysisk (hvis mulig) to hele dager (10:00-16:00).

Etter dette møter studentene fysisk (hvis mulig) en helg i måneden (10:00-16:00) for å øve, lære og gjennomgå månedens tema.

En gang pr måned får studentene også et faglig webinar (1 time) hvor faglig ansvarlig går igjennom månedens tema. Her har studentene mulighet for å stille spørsmål.

Hver student får sin personlige mentor som er tilgjengelig på mail og telefon. Det er lagt opp til en samtale per måned.

Alle studenter deltar i studiegrupper. Sammen øver de på å coache og har et faglig fellesskap. Disse møtes en gang i uken. Studentene velger selv om de vil møtes på Skype, Zoom eller samles fysisk.

Hver måned får hver studiegruppe veiledning på Skype eller Zoom av gruppens kontaktlærer.

Nettkurset inneholder videoer, fagstoff og øvelser som dekker hver måneds tema. Du har tilgang på nettkurset for alltid, når du har betalt for utdannelsen, og innholdet blir oppdatert etterhvert som utdannelsen videreutvikles.

Læringsmål og praksis

Vi jobber etter prinsippet ”learning by doing” da vi mener dette gir størst læringsutbytte og forbereder studenten på å utføre en jobb etter fullført studie.

Læringsaktiviteter har fokus på studentens rolle i læringsprosessen og henviser til aktiviteter hvor studenten har en aktiv rolle. Læringsaktiviteter inkluderer ulike metoder og arbeidsmåter.

Studentene øver seg på rollen som coach, klient og observatør og gir konkrete tilbakemeldinger til hverandre i etterkant. De kan også arbeide med ulike øvelser både alene og i studiegruppene.

Studentene reflekterer og har faglige diskusjoner i studiegruppene.

Studentene fyller ut egenrefleksjon over hvert tema, Forståelse og ferdigheter, og leverer til sin kontaktlærer.

Studentene har eksterne klienter som etter coaching sender inn en evaluering/tilbakemelding.

Oppsummert organisering

Oppsummering av studieopplegget

Utdannelsen består av følgende elementer hver måned:

 • Undervisning med fysisk oppmøte en hel dag pr måned (hvis mulig)
 • Egenpraksis i studiegrupper
 • Individuell samtale med personlig kontaktlærer (mentor)
 • Gruppesamtale med kontaktlærer for studiegruppen
 • Webinar med faglig ansvarlig en time pr måned
 • Nettkurs for hvert tema

Obligatorisk litteratur

 • Seyffarth, Bjørn Årstad (2018): Kunsten å coache. En praktisk innføring i Coaching by Heart. Eget forlag.
 • Seyffarth, Bjørn Årstad (2020): Behovshjulet. Eget forlag.
 • Seyffarth, Bjørn Årstad (2019): Hjertesirkler. Ikke utgitt.
 • Seyffarth, Bjørn Årstad (2019): Grunnkurs 1. Ikke utgitt.
 • Seyffarth, Bjørn Årstad (2019): Grunnkurs 2. Ikke utgitt.
 • Seyffarth, Bjørn Årstad (2019): Sorg og tilgivelse. Ikke utgitt.
 • Seyffarth, Bjørn Årstad (2019): Hva skal vi spørre om? Ikke utgitt.
 • Seyffarth, Bjørn Årstad (2020): Veien hjem – en praktisk guide til god selvfølelse. Ikke utgitt.
 • Seyffarth, Bjørn Årstad m. fl (2019): Fagstoff, videoer og lydfiler på nettkurset.
 • Gjerde, Susann (2010) Coaching: hva - hvorfor – hvordan, kapitel 4.

Anbefalt tilleggslitteratur og læremidler

 • Gjerde, Susanne (2010). Coaching. Hva – hvorfor – hvordan. Fagbokforlaget.
 • Mathisen, P. & Høigaard, R. (2017). Veiledningsmetodikk: En håndbok i praktisk
 • veiledningsarbeid. Kristiansand: Høyskoleforlaget.
 • Berne, Eric (1965/2016): Games People Play. The Psychology of Human Relationships. Penguin Life.
 • Jensen, Kjell Olaf & Svedberg, Lars (2002): Gruppepsykologi: Om grupper, organisasjoner og ledelse. Abstrakt forlag.
 • Garbarek, Vigdis (1995): Vågestykket. Tilgjengelig på vigdisgarbarek.no (vaagestykket.pdf)

Bjørn er en erfaren coach, veileder og mentor med bakgrunn innen filosofisk praksis, positiv psykologi og kognitiv terapi samt indiske- og vestlige visdomstradisjoner. Han har hovedfag i Religionshistorie fra Universitet i Oslo.

Bjørn har undervist i coaching siden 2014 og har skrevet læreboken «Kunsten å coache» som har vært pensum i flere coach-utdanninger. I 2018 grunnla Bjørn COACHING BY HEART i samarbeid med andre erfarne coacher.

Daglig leder, mentorer og kontaktlærere i utdannelsen Coaching og selvledelse har selv gjennomført en eller flere coachutdannelser. De har alle gjennomgått ett år som studenter i det interne mentorprogrammet for å få godkjenning til å selv arbeide som mentor/kontaktlærer i Coaching by Heart.

Utdannelsen bygger blant annet på:

 • Filosofisk praksis
 • Positiv psykologi
 • Kognitiv terapi
 • Østlige og vestlige visdomstradisjoner
 • Prosesscoaching
 • Mindfulness og meditasjon
 • Coaching
 • Veiledning
 • Kartleggingsintervju
 • Anerkjennende kommunikasjon
 •  
Rull til toppen